Pod­mienky ochrany sú­kro­mia

Zá­leží nám na ochrane vášho sú­kro­mia. Pre­čí­tajte si prosím tieto „Pod­mienky ochrany sú­kro­mia“.

V prí­pade akých­koľ­vek otá­zok, do­ta­zov alebo žia­dostí tý­ka­jú­cich sa ochrany sú­kro­mia nás pro­sím kon­tak­tujte na adrese zaluzieprievidza@gmail.com

 

Prevádzkovateľ stránky

Martin Osvald
Na karasiny 247/25
971 01 Prievidza
IČO: 50 308 378
DIČ: 1083365129
nie som platca DPH

 

Aké osobné údaje zís­ka­vame a ako ich využívame?

Osobné údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom:

 • Kontaktného formulára
 • Zaslaním na e-mailovú adresu

Tieto osobné údaje sú pre nás dôležité, aby sme vás následne vedeli spätne kontaktovať. Údaje využívame na spätnú väzbu a komunikáciu s vami. Tieto dáta neposkytujeme žiadnej tretej strane a kontakt slúži výhradne na zodpovedanie dopytovaného predmetu e-mailu. Napriek tomu je vhodné zvážiť, aké osobné údaje nám poskytnete.

 

Osobné údaje, ktoré zís­kame používaním webovej stránky

 • in­for­má­cie a dáta zo za­ria­dení, ktoré po­u­ží­vate pre prí­stup na webovú stránku;
 • in­for­má­cie ukladané do sú­bo­rov co­okies na mo­ni­to­ro­va­nie návštevnosti, prostredníctvom externých služieb (Google Analytics, Facebook a Simple Share Buttons);
 • logy serverov – jedná sa hlavne o časy prístupov, počty kliknutí, zobrazenia stránok, IP ad­resy, z ktorých na stránky pristupujete, údaje o har­dware a soft­ware, prípadne po­ra­die ako aj čas, ktorý na strán­ke strá­vite a podobne.

Všetky uvedené údaje sú pre nás anonymizované a neumožňujú nám spojiť si ich priamo s vašou osobou.

 

Sprí­stup­nenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sprístupňujeme tretím stranám iba v na­sle­dov­ných prí­pa­doch:

 • ak je to ne­vy­hnutné na pl­ne­nie na­šich po­vin­ností a pri za­bez­pe­čení na­šich opráv­ne­ných zá­uj­mov najmä na­šim ad­vo­ká­tom, po­rad­com, au­dí­to­rom, po­sky­to­va­te­ľom IT slu­žieb, mar­ke­tin­go­vým a re­klam­ným agen­tú­ram a podobne;
 • ak taká po­vin­nosť vy­plýva z plat­ných práv­nych pred­pi­sov, najmä na žia­dosť or­gá­nov čin­ných v trest­nom ko­naní, sú­dov, iných or­gá­nov ve­rej­nej moci alebo iných opráv­ne­ných osôb.

Každá osoba, ktorá nadobúda po­sta­ve­nie Spro­stred­ko­va­teľa má s nami v sú­lade s GDPR uzatvorenú zmluvu o spra­cú­vaní osob­ných úda­jov a Spro­stred­ko­va­te­lia spra­cú­vajú Osobné údaje vždy na zá­klade po­ky­nov a podmienok Ochrany osobných údajov.

 

Vaše práva v sú­vis­losti s ochra­nou Osob­ných úda­jov

Ako dot­knutá osoba máte vo vzťahu k spra­cú­va­ným Osob­ným úda­jom na­sle­dovné práva:

 • Právo na prí­stup k úda­jom
 • Právo na opravu
 • Právo na vy­ma­za­nie
 • Právo na ob­me­dze­nie spra­cú­va­nia
 • Právo na pre­nos­nosť Osob­ných úda­jov
 • Právo na­mie­tať
 • Právo ini­ci­ovať ko­na­nie o ochrane Osob­ných úda­jov

Vaše práva sú obsahom Nariadenia GDPR (kliknutím budete presmerovaný na webovú stránku Úradu na ochranu osobných údajov SR s celým znením nariadenia).

 

Bezpečnosť

 • Všetky Osobné údaje, ktoré zhro­maž­ďu­jeme a spra­cú­vame, sú chrá­nené pri­me­ra­nými tech­nic­kými pros­tried­kami a bez­peč­nost­nými opat­re­niami, aby ne­došlo k ne­o­práv­ne­nému prí­stupu alebo zne­uži­tiu týchto Osob­ných úda­jov. Ne­us­tále zlep­šu­jeme a im­ple­men­tu­jeme nové ad­mi­ni­stra­tívne, tech­nické a or­ga­ni­začné opat­re­nia na za­bez­pe­če­nie pri­me­ra­nej bez­peč­nosti Osob­ných úda­jov.
 • Bez ohľadu na všetky naše opat­re­nia je po­trebné mať na pa­mäti, že pre­nos dát cez ve­rejnú sieť in­ter­netu, ani aké­koľ­vek ukla­da­nie elek­tro­nic­kých dát, ne­môže byť 100% bez­pečné.
 • Niektoré časti webovej stránky môžu ob­sa­ho­vať od­kazy na iné we­bové stránky a služby tre­tích strán, ktoré nie sú nami vlast­nené alebo pre­vádz­ko­vané. V takom prípade nemáme možnosti kon­troly nad tý­mito we­bo­vými strán­kami a služ­bami. Tieto we­bové stránky môžu po­u­ží­vať vlastné ná­stroje na zís­ka­va­nie in­for­má­cií a úda­jov o vás, vrá­tane va­šich Osob­ných úda­jov.

Zmeny alebo úprava Pod­mie­nok ochrany súkromia

 • Vyhradzujeme si právo na zmenu alebo úpravu Pod­mienok ochrany sú­kro­mia.
 • Po vykonaní úprav v Pod­mien­kach ochrany sú­kro­mia, umiest­nime nové na webovej stránke a podľa po­treby vás o zmene bu­deme in­for­mo­vať (formou e-mailu alebo oznamom na stránke, či sociálnych sieťach).
 • Takto zme­nené Pod­mienky ochrany sú­kro­mia budú platné a účinné od mo­mentu, ktorý ur­číme ako deň ich plat­nosti a účin­nosti a po­u­ží­va­ním webovej stránky vy­jad­ru­jete sú­hlas s no­vými Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia.

 

Kontakt

V prípade otázok alebo žia­dosti k našim Pod­mien­kam ochrany sú­kro­mia (ako napríklad uplat­nenie vašich práv), nás neváhajte kon­tak­tovať pro­stred­níc­tvom e-mai­lo­vej správy na zaluzieprievidza@gmail.com